Skolledaren och forskningen

Skolledaren och forskningen är en konferensserie där vetenskap och ledarskap möts.

Tema för konferensen: Tillit och etik i skolors ledning och styrning

Alla som verkar som ledare inom skola och utbildning har knappast kunnat undgå ökade krav på kvalitet, resultat och ständig förbättring. Skolan har inte enbart omfattats av mål- och resultatstyrning under de sista decennierna. Krav på dokumentation, uppföljning och granskning har också ökat till den grad att det idag talas om att ett administrationssamhälle har vuxit fram. Denna utveckling tycks inrymma motsättningar på så sätt att ambitioner att höja kvalitet och förbättra verksamhet alltför ofta resulterar i vad många uppfattar som ambitionernas motsats.

Det har framförts att skolans karaktär har förändrats på bekostnad av kvaliteter vi en gång höll som väsentliga för god skolverksamhet. Skolors ledarskap beskrivs allt oftare i ensidigt effektiva och resultatorienterade termer vilket riskerar att negligera ledarskapets etiska dimensioner. Andra bekymrar sig för att skolans professionella har fått för lite att säga till om när det gäller ledning och utformning av pedagogisk verksamhet. Allt fler påpekar ett behov av ökad tillit i skolors styrning och ledning: tillit inom styrkedjan, tillit till de yrkesverksammas autonomi och kunnande men också behovet av att medborgare har tillit till skola och utbildning.

Detta år fokuserar Skolledaren och forskningen tillit och etik i skolors ledning och styrning. Skolledaren och forskningen är en konferensserie som äger rum vartannat år på olika platser i landet. Den anordnas av de lärosäten som ger Rektorsprogrammet, och den är en mötesplats mellan de som forskar om och de som utövar ledarskap inom skola och förskola. Detta år diskuteras forskning om och utmaningar för skolans ledare kring tillit och etik i skolors styrning och ledning.

Mer information finns i programmet.


Sidansvarig: Linn Antonsson

Utskriftsversion