Fortbildning för rektorer

Rektors styrning och ledning har stor betydelse för undervisningens kvalitet och elevernas resultat. Fortbildning för rektorer med inriktning på pedagogiskt ledarskap för skolutveckling (tidigare Rektorslyftet) är en fortbildning för rektorer som är inriktad mot elevernas lärmiljö och skolans resultat. Kursen sträcker sig över två terminer.

Kursens teoretiska innehåll riktas mot att stödja rektors praktiska ledarskap. Deltagarna ges goda möjligheter att på ett kvalificerat sätt undersöka och analysera egna frågeställningar kring sitt pedagogiska ledarskap. För att främja ett kollegialt lärande ges rektor under utbildningen möjlighet att vid ett utbildningstillfälle inbjuda några medarbetare som spelar nyckelroller i den egna skolans kvalitets- eller utvecklingsarbete.

Rektorer behöver få fler redskap och metoder för att kunna leda strategiskt och skapa förutsättningar för det kollegiala lärandet. Fortbildning för rektorer ger under utbildningen rektorer goda möjligheter att på ett kvalificerat sätt fördjupa sitt kunnande och sin förmåga att:

  • analysera skolans verksamhetskvalitet,
  • kartlägga och beskriva lärmiljöer och undervisningsprocesser,
  • använda redskap och metoder för resultatanalys, tolkning och dokumentation,
  • använda metoder för återkoppling och kommunikation,
  • använda modeller/metoder/perspektiv på olika former av organisatoriskt lärande, eller
  • använda modeller för hur rektor kan styra, leda och stödja förändringsprocesser av betydelse för elevernas kunskapsutveckling.

Vidare kommer rektorer som går fortbildningen att utveckla sina kunskaper i hur de på bästa sätt kan stödja förändringsprocesser som förbättrar kvaliteten på undervisningen, vilket i sin tur leder till att elevernas måluppfyllelse ökar.

Fortbildning för rektorer är väldigt uppskattad. Fram till idag har ca 1 000 av Sveriges rektorer genomgått Rektorslyftet. Den stora majoriteten av lärarna bedömer att fortbildningen är värdefull för verksamheten.

Fortbildning för rektorer är till för rektorer som genomgått den statliga befattningsutbildningen, eller en äldre statlig rektorsutbildning, och därefter har arbetat minst ett år som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet.

Eftersom utbildningen inte överskrider ett år är det inte möjligt att göra studieuppehåll. Om deltagaren avbryter sina studier får hen göra studieavbrott.


Sidansvarig: Linn Antonsson

Utskriftsversion

Administration

Linn Antonsson
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 71 30

Kontaktformulär

Kursansvarig

Eva Sundström
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 58 99