Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer de kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda verksamheten mot målen. Programmet omfattar 30 hp och löper över tre år.

Innehåll

Rektorsprogrammet består av tre delkurser. Första kursen är Skoljuridik och myndighetsutövning, år två ges Skolledarskap och sista året Mål- och resultatstyrning. År två och tre ingår professionshandledning.

Utbildningsplats

Umeå universitet bedriver från och med hösten 2015 Rektorsprogrammet i norra Norrland samt i södra Götaland omfattande Skåne, Blekinge, södra Halland, södra Småland och Öland.

Leda förskola/skola

Rektor har det övergripande ansvaret för läroplansstyrda verksamheter och leder det pedagogiska arbetet i skolan. Rektors roll och ledarskap i förverkligandet av skolans mål är därför central och även biträdande rektorer och förskolechefer spelar en viktig roll i det arbetet. Rektors/ förskolechefs uppdrag är att se till att skolan/förskolan har god kvalitet och är en trygg, stimulerande och lärande miljö. Rektor är också ansvarig för skolans resultat och ska verka för en god utveckling, samtidigt som rektor behöver möta krav från huvudman och andra aktörer.

Uppdraget kräver kunskap och insikt

Arbetet i skolan och förskolan omgärdas av lagar, förordningar och annan författning. Varje skola och förskola har sina egna specifika förutsättningar och utmaningar. Det är viktigt att rektor, biträdande rektor och förskolechef har de kunskaper som krävs för uppdraget och förstår sin egen och skolans/förskolans roll. Det är också viktigt att rektor delar och kan förverkliga de värderingar som ska styra skolans/förskolans arbete. Rektor/förskolechef är även chef för lärarna och övrig personal och är ansvarig för att det inre arbetet fungerar väl.

Lång erfarenhet och bred kompetens i Umeå

Centrum för skolledarutveckling började utbilda skolledare redan 1993 och har lång erfarenhet och bred kunskap inom området. Vi bedriver omfattande forskning inom utbildningsvetenskap med särskilt fokus på skolans ledarskap. Vi står för en del av publikationen av de böcker som används i Rektorsprogrammet. Vi kommer från skilda akademiska miljöer och studerar skolledarskap från olika perspektiv.

I dagsläget engagerar vi lärare från Statsvetenskapliga, Juridiska, Sociologiska och Pedagogiska institutionen. Under utbildningens gång kommer du att möta lärare som både forskar och undervisar om skolledarskap. Vi kan därför erbjuda en rektorsutbildning som väl integrerar forskning, teori, erfarenhet, policy och analys av aktuella skolfrågor.


Sidansvarig: Linn Antonsson

Utskriftsversion

Administration

Linn Antonsson
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 71 30

Kontaktformulär

Administration

Sezen Atik Gümüscü
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 64 77

Kontaktformulär

Administration

Ewa Morén
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 78 14

Kontaktformulär

Utbildningschef

Helene Ärlestig
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 62 23

Kontaktformulär