Forskning

Vid statsvetenskapliga institutionen bedrivs forskning inom fem profilområden, som också definierar de forskargrupper som finns vid institutionen:

 • Den representativa demokratin - politiska institutioner och partier i Sverige och Europa/EU
  Central frågeställning är hur den representativa demokratin på nationell och europeisk nivå möter vår tids utmaningar.
  Huvudansvarig: Professor Torbjörn Bergman
 • Freds- och konfliktstudier
  Forskargruppen fokuserar på dels frågor om hur en långsiktig och hållbar fred kan byggas, dels hur en effektiv krishantering kan organiseras. Gruppens forskning har särskild relevans för förståelsen av hur framtida internationella insatser kan planeras.
  Huvudansvarig: Professor Anna Jarstad
 • Kommuner, regioner, offentlig verksamhet
  Utifrån olika teoretiska och metodologiska angreppssätt undersöks hur offentlig verksamhet på lokal, regional och central nivå bedrivs, utmanas och förändras. Forskning bedrivs om både förhållanden i Sverige och i form av internationella jämförande studier.
  Huvudansvariga: Professorerna Christine Hudson och Anders Lidström
 • Miljö- och naturresurspolitik, relationen stad-landsbygd, styrning och förvaltning
  Forskargruppen studerar styrning och förvaltning av komplexa institutionella system och bidrar därmed med en fördjupad förståelse för hur politik och policy, deltagande och samverkan kan utformas till stöd för hållbar utveckling.
  Huvudansvarig: Professorna Katarina Eckerberg och Camilla Sandström
 • Utbildningsledarskap
  Gruppens forskning avser främst hur styrning, ledning och stöd i olika utbildningsorganisationer utformas och vilka effekter detta har på verksamheten.
  Huvudansvarig: Professor Olof Johansson

Forskning bedrivs främst i form av projekt, både av institutionens lärare/forskare och av de avhandlingar som skrivs av doktorander vid institutionen. Flera projekt utgörs av samarbeten med forskare från andra institutioner, fakulteter och universitet.


Patrick Engström, doktorand vid MIMS, tittar i mikroskop på HeLa-celler som är infekterade med Listeria-bakterier

Bild: Andreas Nilsson