Representativ demokrati i Europa

I Projektet Representative Democracy in Europé (RDE) undersöks den representativa demokratins centrala aktörer i EU:s 27 medlemsländer: väljare, politiska partier, parlament och regeringar. Centralt för den representativa demokratins funktionssätt är folkstyre genom val av politiska representanter till de nationella parlamenten. Centralt är även vem som bildar regering, hur stabila och handlingskraftiga regeringarna är när dessa väl kommer till makten. En annan aspekt som projektet studerar är vilka effekter opinionsläget, sammansättningen i parlament och regering får för den förda ekonomiska politiken.

Detta projekt handlar således om forskning rörande medborgarnas åsikter och av deras politiska företrädare: politiska partier, parlament och regeringar. Genom European Representative Democracy Data Archive (www.erdda.se) har vi tillgång till en datakälla av hög kvalitet, innehållande data om regeringar, parlament och institutioner. Genom att kombinera dessa data med opinions- och väljarundersökningar, samt partiundersökningar, kan vi möjliggöra analyser av centrala forskningsfrågor om den representativa demokratin i Väst- och Östeuropa. Mer specifikt, är följande frågeställningar i fokus: Vilken är de politiska partiernas och regeringarnas roll i opinionsbildningen och i att representera medborgarna? Tar politiska partier hänsyn till väljaropinionen när de formulerar sin politik och är partierna lyhörda för opinionen efter det att dessa kommer i regeringsställning? Hur regerar och hur snabb är responsen för olika typer av regeringar, under olika institutionella förhållanden, på ekonomiska och andra externa kriser och varför varierar detta? Vilken effekt har opinionsläget, sammansättningen i parlament och olika typer av regeringar på den förda ekonomiska politiken? Vad påverkar regeringars stabilitet och hur utformar vi politiska institutioner (t.ex. valsystem och beslutsregler) för att undvika regeringskriser och politisk instabilitet? Detta projekt kommer att bidra till att skapa en bättre förståelse för hur den representativa demokratin inom Europa fungerar och hur den kan förbättras.

Projektet pågår under 2012-2017.

Finansiär: Marie och Marcus Wallenbergs stiftelse (dnr. MMW 2011.0030).


Sidansvarig: Johan Hellström

Utskriftsversion