Stöd till forskningsprojekt som kan underlätta planering av vindkraft

[2018-11-09] Energimyndigheten gör en bred satsning på forskning om planering och vindkraft. Totalt får tre projekt dela på tolv miljoner kronor. Projekten ska förbättra förutsättningarna att i planeringen göra avvägningar mellan olika intressen för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraften.

Projektet Hållbar landbaserad vindkraft - synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen ska ta fram kunskapsunderlag och utveckla planeringsförutsättningar och scenarier för hållbar utbyggnad av landbaserad vindkraft i förhållande till andra riksintressen och markanvändningar på lokal, regional och nationell skala. Forskarna kommer att undersöka hur avvägningar av riksintresse för vindbruk har hanterats inom fysisk planering och i riksintresseprövningar, och vilka erfarenheter som har gjorts i kommunernas översiktsplaner.

I projektet ingår Therese Bjärstig och Anna Zachrisson vid statsvetenskapliga institutionen. Projektet har fått 3,2 miljoner och projektledare är Johan Svensson, SLU.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

Adress till nyheten:
http://www.pol.umu.se/nyhet//.cid293590