Till umu.se

Anders Lidström

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 05 37

Tel:

+46 90 786 61 81

Mobil:

+46 70 691 32 99

E-postadress:

anders.lidstrom@umu.seE-post 1

anders.lidstrom@pol.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/svenska/about-the-department/staff/anders-lidstrom/ Webbsida
http://www.pol.umu.se/om-institutionen/personal/anders-lidstrom Webbsida

Presentation

Presentation in English

Forskning
Lokal, urban och regional politik, jämförande politik och utbildningspolitik. Detta innefattar bl.a. undersökningar av den kommunala självstyrelsens villkor, lokal demokrati och jämförelser mellan kommunsystem i olika stater. Bland nyare publikationer märks “Local policies and local government legitimacy. The Swedish case.” Urban Research and Practice, vol 7 (2), pp 137-152, 2014 (with Katarina Roos) and The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Ordförande i Statsvetenskapliga förbundet (Swepsa)
Under perioden 2015-16 ordförande i Statsvetenskapliga förbundet.

Undervisning läsåret 2016-17, Magister/Mastersnivå:
- Approaches in Political Science (Statsvetenskapliga analysinriktningar) 15 hp
- Magister/masteruppsats i statsvetenskap, 15 eller 30 hp
 

I fokus

Demokrati i svenska stadsregioner

I stadsregionerna (centralkommuner funktionellt sammanlänkade med omgivande kommuner) är medborgarna i allmänhet mer rörliga, t.ex. genom att dagligen pendla till en annan kommun för arbete eller studier. Projektet Svenska stadsregioner. Demokrati, lokalt medborgarskap och politiska institutioner studerar vilka konsekvenser detta har för rollen som medborgare och vilken typ av politiska institutioner som växer fram för att hantera stadsregionala frågor. Studierna genomförs främst i Göteborgsregionen och Umeåregionen och bygger på enkäter med medborgare, fokusgrupper och intervjuer. Forskargruppen består av tre statsvetare, en kulturgeograf och en regionalekonom. Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond och pågår 2009-2011. Läs artikeln

I fokus

Lokalpolitikens legitimitet

Kommuner kan ha olika grad av legitimitet i sina medborgares ögon. I projektet Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer utvecklas teori om den lokala politiska legitimitetens särskilda karaktär. Parallellt med detta analyseras också hur svenska kommuners legitimitet faktiskt varierar. Detta sker på basis av tidigare undersökningar av medborgarnas egna bedömningar av läget i ca 210 kommuner vilket bygger på totalt ca 200 000 enkätsvar. Utöver detta genomförs också fallstudier i ett mindre urval kommuner. Särskilt undersöks ifall det finns systematiska skillnader mellan olika typer av kommuner. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och pågår 2009-2011. Läs artikeln

I fokus

Norrländsk regionstudie 2010

I norra Sverige finns långt gångna förslag om att få ersätta landstingen med nya större regioner. Detta projekt undersöker vad som präglat arbetet med att få till stånd Region Norrland under 2010 och 2011, vilka uppfattningar medborgarna har om regionalisering och utvecklingsförutsättningar i de fyra nordligaste länen. Projektet är en fortsättning av Norrländsk regionstudie 2008, som slutredovisats i en särskild rapport. En särskild enkätundersökning genomförs under hösten 2010. Projektet finansierades av de tre nordligaste landstingen och Umeå universitet och genomförs av en forskargrupp vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Läs artikeln

I fokus

Förändrad styrning och ny territoriell politik

Projektet Förändrad styrning och ny territoriell politik – en jämförande analys av Sverige, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna har undersökt pågående territoriell reformering i europeiska stater av olika karaktär. Studierna gäller hur denna reformering kan förstås, i vad mån det finns gemensamma underliggande drivkrafter eller om dessa skiljer sig åt mellan olika länder. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och slutredovisades under 2008. En viktig avrapportering sker i The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy (Oxford University Press, kommande 2010). Läs artikeln

I fokus

Landstings- och regionpolitikerroller i Sverige och Europa

Vad innebär det att vara politiker på mellannivå, dvs i landsting, provinser, regioner, m.m. i olika Europeiska stater och hur skiljer sig detta åt mellan olika länder? I vad mån är det annorlunda att vara landstings/regionpolitiker än att vara kommunpolitiker? Detta är huvudfrågorna i ett jämförande Europeiskt projekt som genomförs i 15 olika länder. Jag svarar för den svenska delen av projektet, som bl.a. genomförs i form av en enkätundersökning bland samtliga 1733 landstings/regionfullmäktigeledamöter i Sverige under hösten 2012. Undersökningen stöds finansiellt av Sveriges Kommuner och Landsting. Läs artikeln

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Wiberg, Ulf

Nya modeller för regional mobilisering - jämförelse och lärande i Kvarkenregionen

2009-11-23

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lidström, Anders

Stadsregioner och landsbygdsregioner - en asymmetrisk regionaliseringslogik

2017

-

Lidström, Anders

Public Authorities and Intermunicipal Cooperation in a European Context
Urban Affairs Review, 52(2): 403-409

2017

-

Lidström, Anders
Pierre, Jon

Forskning om lokalt och urbant i Sverige
Statsvetenskaplig Tidskrift, 119(3): 361-366

2017

-

Lidström, Anders
Eklund, Niklas
Westin, Kerstin

Stadsregioner som demos i Sverige?
Statsvetenskaplig Tidskrift, 119(3): 367-387

2017

-

Lidström, Anders
Syssner, Josefina

Storstadens och landsbygdens utmaningar

2017

-