Till umu.se

David Feltenius

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Roller:

Programansvarig

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 60 01

Tel:

+46 90 786 50 28

E-postadress:

david.feltenius@umu.seE-post 1

david.feltenius@pol.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/svenska/about-the-department/staff/david-feltenius/ Webbsida
http://www.pol.umu.se/om-institutionen/personal/david-feltenius Webbsida

Presentation

In English

Forskning

Jag är antagen som docent vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet. Mina forskningsintressen kretsar huvudsakligen kring temat politik och förvaltning, företrädesvis med betoning på svenska förhållanden. Mer specifikt intresserar jag mig för frågor om ”äldrepolitik”, ”ansvarsfördelning”, ”privatiseringar inom det offentliga”, ”styrning av det offentliga” samt ”det civila samhället”. I texten nedan preciseras vad min forskning handlar om inom respektive inriktning.

Med äldrepolitik avses politiska insatser riktade mot gruppen äldre i samhället definierat som personer 65 år och äldre. Ett exempel på frågor som jag beforskat är äldreomsorg; men det handlar även om gruppen äldres delaktighet och inflytande i samhället. Hur ser egentligen gruppen äldres delaktighet och inflytande ut i samhället? I vilken utsträckning finns gruppen äldre representerade i folkvalda församlingar? Vilken roll spelar kommunala pensionärsråd i beslutsprocesser?

Frågor om ansvarsfördelning avser relationen mellan central och lokal nivå, den nationella politiken om regionerna samt författningen och den kommunala självstyrelsen. Min forskning har bl.a. berört Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regionfrågan samt partiernas positionering inom och utanför Ansvarskommittén (2003-2007). Frågan om grundlagsskyddet för den kommunala självstyrelsen har även den ägnats intresse; nu senast i samband med den reviderade regeringsformen (2011).

Privatiseringar inom det offentliga avser huvudsakligen de senaste årens utveckling i riktning mot marknadisering; dvs. tillämpandet av marknadsbaserade lösningar inom skola, vård och omsorg. Exempel på frågor som uppmärksammats i min forskning är upphandlingar och dess implikationer för civilsamhällets deltagande och inflytande samt olika välfärdsutförare och profilering av välfärdstjänster. I det sistnämnda fallet har olika typer av utförare undersökts inom äldreomsorgen i Sverige, Norge och Danmark.

Styrning av det offentliga har också uppmärksammats i min forskning. Det har då handlat om utvecklingen av nya typer av styrformer i termer av ”governance”. Vilka medel tillämpar staten för att styra över äldreomsorgen i en kontext av omfattande decentralisering? Vilka nya styrmedel används och vad går dessa ut på? I vilken utsträckning appliceras egentligen traditionella styrmedel som lagar?

Min forskning om det civila samhället har bland annat berört frågan om vad som händer med organisations-Sverige när det aktiva medborgarskapet breder ut sig. Vad innebär det aktiva medborgarskapet egentligen för det civila samhällets framtid? I anslutning till denna forskning har uppmärksamhet också ägnats åt gruppen äldres organisering i pensionärsorganisationer. Hur pass omfattande är denna organisering? Vilka politiska konsekvenser har den fått nationellt och lokalt?

Vetenskapliga uppdrag

Uppdrag som referee till tidskrifterna European Journal of Political Research (EJPR), Governance, Public Policy and Administration, Scandinavian Political Studies och International Journal of Public Administration.

Uppdrag som handledare på forskarutbildningen, extern provopponent till tre avhandlingar vid olika lärosäten, ordförande i betygskommitté och ledamot i två betygskommittéer.

Samverkan

Jag anlitats som extern föreläsare på teman som anknyter till svensk politik och förvaltning. Mer specifikt har tidigare föreläsningarna handlat om ”kommunalt självstyre”, ”det civila samhället” och ”marknadisering”. Se mitt CV för närmare uppgifter!

Under perioden 2016/2017 har jag utnämnts till sekreterare/kassör i Statsvetenskapliga förbundet. Organisationen inrättades i början av 1970-talet och syftar till att främja samarbetet och kontakterna mellan landets olika akademiska miljöer inom ämnet Statsvetenskap.

Undervisning

Inom grundutbildningen ansvarar jag för undervisning och administration. Från och med 2013 är jag programansvarig för Politices kandidatprogrammet, Umeå universitet. Jag har en bred undervisnings­erfarenhet från olika nivåer på grundutbildningen i statsvetenskap. Nedan följer några exempel på kurser som jag haft ansvar för:

  • Statsvetenskap A: "Politisk teori", "Internationell politik" och "Politik och förvaltning i Sverige och EU"
  • Statsvetenskap B: "Metod" och "Politik från idé till verklighet"
  • Statsvetenskap C: Handledning av uppsatser
  • Magisternivå: "Offentlig handläggning"

Fullständig CV

I fokus

En ren affärsangelägenhet?

Projektets problemställning handlar om hur pensionärsorganisationernas möjligheter till deltagande och inflytande ser ut i en marknadsanpassad äldreomsorg. Finns möjligheterna, eller utgör frågor som berör en marknadsanpassad äldreomsorg en ren affärsangelägenhet för kommunen, utan deltagandemöjligheter för det civila samhället? Projektet pågår under 2014 och finansieras av Ungdomsstyrelsen Läs artikeln

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Wide, Jessika
Feltenius, David

En ren affärsangelägenhet?: Pensionärsorganisationerna i den marknadiserade äldreomsorgen

2016

Hämta

Feltenius, David

Subnational Government in a Multi-Level Perspective

2016

-

Feltenius, David

Divided Interests: Multi-level Parties and the Politics of Territorial Reform in Sweden
Scandinavian Political Studies, 39(1): 95-114

2016

-

Feltenius, David
Wide, Jessika

Deltagardemokrati eller affärsangelägenhet?: Om kollektivt deltagande i en marknadiserad äldreomsorg
Statsvetenskaplig Tidskrift, 117(4): 95-123

2015

Hämta

Feltenius, David

Multi-level governance as 'post-constitutional' politics: subnational actors and the Swedish constitution
Local Government Studies, 41(2): 301-319

2015

-