Till umu.se

Elisabeth Olivius

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Adress:

Umeå universitet , SE-901 87 Umeå , Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 58 21

Tel:

+46 90 786 51 64

E-postadress:

elisabeth.olivius@umu.seE-post 2

elisabeth.olivius@pol.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/om-institutionen/personal/elisabeth-olivius Webbsida
http://www.pol.umu.se/svenska/about-the-department/staff/elisabeth-olivius/ Webbsida

Presentation

In English

Min forskning rör sig i skärningspunkten mellan å ena sidan fredsbyggande och konflikthantering och å andra sidan makt, kön och jämställdhetspolitik. Särskilt intresserar jag mig för hur könade maktrelationer skapas och förändras under fredsprocesser och i humanitärt bistånd till flyktingar, samt hur idéer om jämställdhet tolkas och omsätts i praktik inom dessa fält.

Min doktorsavhandling, som jag försvarade i december 2014, handlade om hur jämställdhetsnormer konstrueras, tolkas och omsätts i praktik i humanitärt bistånd till flyktingar. Avhandlingen baserades på fallstudier av humanitärt bistånd till burmesiska flyktingar i flyktingläger i Bangladesh och Thailand, men kopplade även samman lokala biståndspraktiker med de övergripande konstruktioner av jämställdhet som policymål som återfinns i internationella humanitära policytexter. Avhandlingen bidrog med ny kunskap om vad som händer när feministiska idéer institutionaliseras i global styrning genom att fokusera på den globala styrningen av flyktingar; ett område som hittills uppmärksammats relativt lite i litteraturen om feminism, kön och global styrning. Utifrån ett teoretiskt ramverk inspirerat av postkolonial feministisk teori och ett Foucauldianskt perspektiv på makt och styrning visar avhandlingen hur jämställdhetsnormer fungerar som styrningsverktyg i relation till flyktingars och flyktinglägers position i globala maktrelationer.

Just nu arbetar jag huvudsakligen med projektet ”Feminister, etno-nationalister och fredsaktivister? Vilken roll spelar kvinnoorganisationer i diasporan för fredsbyggande i Burma?”, finansierat av Vetenskapsrådet 2016-2019. En betydande kunskapslucka i litteraturen kring diasporor, fred och konflikt är att den fortfarande är i hög grad könsblind: vi vet fortfarande väldigt lite om hur kvinnor i diasporan agerar politiskt, samt om hur diasporors engagemang i konflikt och fredsskapande får konsekvenser för hemlandets könsrelationer. Detta projekt bidrar till att fylla denna kunskapslucka genom att undersöka hur kvinnoorganisationer i den burmesiska diasporan försöker påverka utvecklingen i Burma, och vilka effekter deras aktivism får. Genom att undersöka och besvara dessa frågor belyser projektet outforskade könsdimensioner av diasporors roll i konflikter och fredsbyggande, och bidrar också med högaktuell ny kunskap om de historiska förändringsprocesser som just nu pågår i Burma.

I annan pågående forskning fortsätter jag utforska olika aspekter av jämställdhetsarbete i humanitärt bistånd. Till exempel granskar jag en växande trend mot att alltmer uppmärksamma män och maskulinitet i jämställdhetspolicy och praktik, samt möjligheter och villkor för meningsfullt politisk deltagande för flyktingar i flyktingläger. I ett annat projekt undersöker jag utvecklingen av en marknad för så kallade jämställdhetskonsulter, och vilken roll dessa har i att skapa policy och bidra till politisk förändring. Jag arbetar också med en studie av vad människor i postkonfliktområden förväntar sig att en legitim och hållbar fred ska innebära, med fokus på fallet Burma.

Jag undervisar främst i freds och konfliktstudier på olika kursnivåer.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Olivius, Elisabeth

Refugees, global governance and the local politics of violence against women

2017

-

Olivius, Elisabeth

Political space in refugee camps: enabling and constraining conditions for refugee agency

2017

-

Jarstad, Anna
Åkebo, Malin
Johansson, Patrik; et al.

Varieties of peace: presentation of a research program

2017

Hämta

Olivius, Elisabeth

Sites of Repression and Resistance: Political Space in Refugee Camps in Thailand
Critical Asian studies (Print), 43(3): 289-307

2017

-

Olivius, Elisabeth
Rönnblom, Malin

Feminism i företagsform? Konsultbranschen som en arena för jämställdhetsarbete.
Tidsskrift for kjønnsforskning, 41(1): 73-94

2017

-