Till umu.se

Jessika Wide

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 59 37

Tel:

+46 90 786 95 42

E-postadress:

jessika.wide@umu.seE-post 4

jessica.wide@umu.seE-post 1

jessika.wide@pol.umu.seE-post 2

jessica.wide@pol.umu.seE-post 3

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/om-institutionen/personal/jessika-wide Webbsida

Presentation

Mina forskningsintressen rör främst kön och politik (med fokus på kvinnorepresentation, könskvotering, kandidatnominering, politiska partier och politiskt deltagande) samt kommunal demokrati i bred bemärkelse.

 Min pågående forskning bedrivs främst inom två projekt. Inom ramen för ”Demokrati i svenska stadsregioner” (finansieras av Riksbankens Jubileumsfond) analyserar jag vilket betydelse jämställdhet i hemmet har för kvinnors och mäns politiska deltagande i olika stadsregionala kontexter. Inom projektet ”En ren affärsangelägenhet?” (finansieras av Ungdomsstyrelsen) analyseras pensionärsorganisationernas deltagande och inflytande i den marknadsanpassade äldreomsorgen i Sverige.

 Jag har tidigare varit verksam inom forskningsprojekten "Nomineringsprocessens betydelse för kvinnors politiska representation i kommunerna” (finansierat av Vetenskapsrådet) samt "Författningsreform 2010" (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond).

Tidigare meriter
Jag disputerade vid Umeå universitet 2006 på en avhandling om kvinnors politiska representation i ett jämförande perspektiv (tillgänglig här). Efter disputationen vikarierade jag som universitetslektor i statsvetenskap vid Umeå universitet samt dåvarande Växjö universitet. Under perioden 2009-2011 var jag anställd vid Uppsala universitet som postdoktor i statsvetenskap. Jag har lett två projekt om genus och jämställdhet i undervisningen på uppdrag av Jämställdhetsrådet vid Umeå universitet (2007-2009) samt ett projekt om jämställdhet i stadsplaneringen på uppdrag av Umeå kommun (2008).

Undervisning
Som lärare har jag ett stort intresse för frågor kring jämförande politik, forskningsmetodik, förvaltningspolitik, uppsatshandledning, distansundervisning och IKT i undervisningen. Under 2014 undervisar jag på Socionomprogrammet i Skellefteå och i Luleå (flex) samt på Vårdadministrativa programmet (distans). Jag är ordinarie ledamot i bägge programmens programkommittéer.

Övrigt
Jag är institutionens arbetsplatsombud för Saco-S.

I fokus

En ren affärsangelägenhet?

Projektets problemställning handlar om hur pensionärsorganisationernas möjligheter till deltagande och inflytande ser ut i en marknadsanpassad äldreomsorg. Finns möjligheterna, eller utgör frågor som berör en marknadsanpassad äldreomsorg en ren affärsangelägenhet för kommunen, utan deltagandemöjligheter för det civila samhället? Projektet pågår under 2014 och finansieras av Ungdomsstyrelsen Läs artikeln

I fokus

Demokrati i svenska stadsregioner

I stadsregionerna (centralkommuner funktionellt sammanlänkade med omgivande kommuner) är medborgarna i allmänhet mer rörliga, t.ex. genom att dagligen pendla till en annan kommun för arbete eller studier. Projektet Svenska stadsregioner. Demokrati, lokalt medborgarskap och politiska institutioner studerar vilka konsekvenser detta har för rollen som medborgare och vilken typ av politiska institutioner som växer fram för att hantera stadsregionala frågor. Studierna genomförs främst i Göteborgsregionen och Umeåregionen och bygger på enkäter med medborgare, fokusgrupper och intervjuer. Forskargruppen består av tre statsvetare, en kulturgeograf och en regionalekonom. Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond och pågår 2009-2011. Läs artikeln

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Wide, Jessika

Politiskt deltagande i stadsregioner. Är kontexten könsneutral?
Statsvetenskaplig Tidskrift, 119(3): 521-498

2017

-

Wide, Jessika
Feltenius, David

En ren affärsangelägenhet?: Pensionärsorganisationerna i den marknadiserade äldreomsorgen

2016

Hämta

Feltenius, David
Wide, Jessika

Deltagardemokrati eller affärsangelägenhet?: Om kollektivt deltagande i en marknadiserad äldreomsorg
Statsvetenskaplig Tidskrift, 117(4): 95-123

2015

Hämta

Wide, Jessika

Partitypologier

2015

-

Wide, Jessika

Social representativitet i den lokala demokratin: Partierna som politikens grindvakter?

2015

-