Till umu.se

Katarina Eckerberg

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 56 37

Mobil:

+46 70 255 62 36

E-postadress:

katarina.eckerberg@umu.seE-post 2

katarina.eckerberg@pol.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/om-institutionen/personal/katarina-eckerberg Webbsida
http://www.pol.umu.se/svenska/about-the-department/staff/katarina-eckerberg/ Webbsida

Personligt

In English

Fullständig CV

Skype: katarina.eckerberg2

Forskar i miljöpolitik och hållbar utveckling. Forskningen innefattar miljöpolitiska styrmedel och implementeringsprocesser på lokal, nationell och internationell nivå, med fokus på skogs-, naturvårds- och ekologisk restaureringspolitik samt samverkan inom fjällens naturresursförvaltning och vattensamverkan inom skogsbruket. Utvärdering av statligt stöd till innovationer, lokalt naturskydd och friluftsliv ingår också.

Pågående/nyligen avslutade forskningsprojekt

 • Löpande lärarande utvärdering av Europeiska Innovationspartnerskapet (EIP-Agri) Jordbruksverket 2016-2021
 • Lokala naturvårdsprojekt: naturskydd, deltagande och lärande, Naturvårdsverket 2007-2016
 • Systematisk samhällsvetenskaplig miljöutvärdering, EviEM 2015-2017
 • Friskt vatten: Vattensamverkan i skogsbruket, Formas 2014-2016
 • Samarbete i fjällen, Naturvårdsverket 2013-2016 (www.storslagnafjall.se)
 • Ekosystemrestaurering i policy och praktik, Formas 2009-2014 (www.restore-project.org)

Pågående uppdrag:

 • Ledamot i styrelsen för Skogsstyrelsen
 • Ordförande i utvärderingsgrupp för ämnet statsvetenskap i Norge, Norges forskningsråd 2017-2018
 • Vice ordförande i Umeå universitets samhällsvetenskapliga fakultets anställningskommitté för professorer och docenter
 • Ledamot i Nya vetenskapliga rådet för biologisk mångfald, Naturvårdsverket
 • Ledamot i International Board, Sustainable Places Research Institute, Cardiff University
 • Ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin
 • Ledamot i Utrikespolitiska Samfundet
 • Ledamot av Vattendelegationen, Bottenvikens vattendistrikt
 • Ledamot i redaktionskommittérna för Environmental Politics, Frank Cass Publishers, London; Journal of Environmental Policy and Planning, John Wiley&Sons, Forest Policy & Economics, Elsevier Science, Amsterdam samt Local Environment, Carfax, London

I fokus

Ekologisk restaurering i policy och praktik (RESTORE)

Projektet Ecosystem Restoration in Policy and Practice: Restore, Develop, Adapt (RESTORE) är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Umeå universitet (landskapsekologi och statsvetenskap) och Sveriges Lantbruksuniversitet (ekologi). Syftet med projektet är att analysera hur ekologiska och politiska motiv samverkar i utformningen av ekosystemrestaurering, dvs. när naturområden (såsom skog och vattendrag) avsiktligt förbättras ifråga om olika värdeskapande aspekter. Vi undersöker restaureringsmetoder i olika ekosystem och beaktar förväntade förändringar i både markanvändning och klimat, och kopplar dessa till samhällsaktörers intressen och institutionella strukturer. Läs artikeln

I fokus

Samverkan i fjällen

Utvärderingar av det nationella miljömålet En storslagen fjällmiljö visar att vi har långt kvar till långsiktigt och hållbart nyttjande av fjällens ekosystem, och lägger ansvaret på en lång rad olika samhällsaktörer att samverka bättre, inte minst på lokal nivå. Mot bakgrund av detta ska vi studera var, när, hur och varför behovet av lokal samverkan uppstår, samt vilka effekter ett ökat lokalt deltagande får. Syftet med forskningsprojektet är att undersöka om lokalt deltagande bidrar till hållbar utveckling i fjällen, och i så fall hur? Projektet finansieras av Naturvårdsverket och pågår 2013-2015. Läs artikeln

I fokus

Samverkan i skogsbrukets vattenförvaltning

Det övergripande syftet med detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt mellan statsvetare vid UmU och skogsvattenforskare vid SLU i Umeå är att studera samverkansstrategier inom skogsbrukets sätt att hantera vattenfrågorna. Partnerskapsprojekt i Vindelälvens avrinningsområde ska undersökas med ett interdisciplinärt angreppssätt. Den statsvetenskapliga delen analyserar relationen mellan partnerskapens olika karaktäristika, myndigheternas roll och upplevda liksom faktiska förändringar. Forskningsresultaten är relevanta inte bara för arbetet inom vattenförvaltningen, men kan också appliceras i en bredare kontext inom miljöarbetet eftersom samverkan förordas inom en lång rad olika sektorer och so... Läs artikeln

I fokus

Systematisk miljöutvärdering

Projektet syftar till att utveckla systematisk utvärderingsmetod på statsvetenskapliga frågeställningar inom miljöpolitik. Det är ett doktorandprojekt som ger ett komplement till de mer naturvetenskapligt inriktade systematiska utvärderingar som annars utgör fokus i EviEMs (Mistraprogrammet Mistras råd för evidensbaserad miljövård) arbete, och finansieras av dem. Läs artikeln

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Eckerberg, Katarina

Systematiska utvärderingar av miljöpolitik

2016-05-13

Eckerberg, Katarina

Samverkan i fjällen

2014-08-22

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Eckerberg, Katarina
Bjärstig, Therese

Learning through on-going evaluation of EIP-Agri in Sweden
Proceedings of the XXVII Congress. Uneven processes of Rural Change: On Diversity, Knowledge and Justice: 186-188

2017

-

Eckerberg, Katarina
Bjärstig, Therese
Miljand, Matilda; et al.

Tio års erfarenheter med LONA — lokala naturvårdssatsningen: Intresse, deltagande och lärande inom naturvård och friluftsliv

2017

-

Eckerberg, Katarina
Buizer, Marleen

Promises and dilemmas in forest fire management decision-making: exploring conditions for community engagement in Australia and Sweden
Forest Policy and Economics, 80: 133-140

2017

-

Persson, Åsa
Eckerberg, Katarina
Nilsson, Måns

Institutionalization or wither away?: Twenty-five years of environmental policy integration under shifting governance models in Sweden
Environment and Planning. C, Government and Policy, 34(3): 478-495

2016

-

Borgström, Sara
Zachrisson, Anna
Eckerberg, Katarina

Funding ecological restoration policy in practice: patterns of short-termism and regional biases
Land use policy, 52: 439-453

2016

-