Till umu.se

Therese Bjärstig

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Forskare

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 58 25

Mobil:

+46 70 216 12 68

E-postadress:

therese.bjarstig@umu.seE-post 1

therese.bjarstig@pol.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/svenska/about-the-department/staff/therese-bjarstig/ Webbsida
http://www.pol.umu.se/om-institutionen/personal/therese-bjarstig Webbsida

Presentation

Therese Bjärstig är docent och verksam vid Statsvetenskapliga institutionen som forskare och är forskningsledare för forskningsprojektet Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel (2016-2017) finansierat av Naturvårdsverket, samt det nyligen avslutade Hur kan skogens sociala värden bidra till en hållbar landsbygdsutveckling? (2014-2016) finansierat av Skogssällskapet.

Bjärstig var medsökande i forskningsprojektet Lokal samverkan i fjällens miljö- och naturresursförvaltning (2013-2016) finansierat av Naturvårdsverket. Dessförinnan var hon involverad i forskningsprojektet Hållbar landsbygdsutveckling – på vems villkor? i ett delprojekt med fokus på partnerskap och adaptiv förvaltning.

Bjärstig har även varit postdoc vid institutionen för Kulturgeografi och ekonomisk historia, och då inom ramen för Future Forests, och dess delprojekt Forest Governance.

Vidare var Bjärstig en av medansökarna till projektet En gemensam Europeisk skogspolitik? (2005-2007) finansierat av FORMAS som resulterade i avhandlingen En gemensam europeisk skogspolitik? En integrationsteoretisk studie av ett politikområde på tillväxt. Avhandlingen tilldelandes Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens pris för framstående doktorsavhandling 2010.

Bjärstigs forskningsintressen rör olika former av samarbeten, styrmedel och implementeringsprocesser på så väl lokal-, nationell- som EU nivå, med särskilt fokus på skogspolitik, vilt-, miljö- och naturresursförvaltning, landsbygdsutveckling, samt kommunal översiktsplanering.

I fokus

Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel

Syftet med projektet är att använda Vilhelmina kommun som pilotstudie för en kunskapsbaserad och inkluderande planeringsprocess utifrån ett landskapsperspektiv. Arbetet med den gröna översiktsplanen ska resultera i ett plandokument för Vilhelmina kommun samt identifiera vilka hinder och möjligheter en process av detta slag möter. Förhoppningsvis ska detta kunna ligga till grund för liknande processer även i andra fjällkommuner och/eller landsbygdskommuner med stora naturtillgångar. Projektet är ett samarbete som pågår 2016-2017 mellan Vilhelmina kommun, Umeå universitet och SLU, som finansieras av Naturvårdsverket. Läs artikeln

I fokus

Skogens sociala värden och landsbygdsutveckling

Skogens sociala värden har hittills i huvudsak kopplats till tätortsnära skogar och rekreation i urbana områden, men hur ser det ut i mer rurala områden där markanvändning och nyttjande av skog är en grundläggande förutsättning för utveckling? Inom ramen för detta projekt studeras hur privata enskilda skogsägare uppfattar att ett socialt anpassat skogsbruk har möjlighet att generera ”nya” varor och tjänster, samt vilken behov och möjlighet till dialog och samarbete det finns rörande detta ur ett skogsägarperspektiv. Läs artikeln

I fokus

Samverkan i fjällen

Utvärderingar av det nationella miljömålet En storslagen fjällmiljö visar att vi har långt kvar till långsiktigt och hållbart nyttjande av fjällens ekosystem, och lägger ansvaret på en lång rad olika samhällsaktörer att samverka bättre, inte minst på lokal nivå. Mot bakgrund av detta ska vi studera var, när, hur och varför behovet av lokal samverkan uppstår, samt vilka effekter ett ökat lokalt deltagande får. Syftet med forskningsprojektet är att undersöka om lokalt deltagande bidrar till hållbar utveckling i fjällen, och i så fall hur? Projektet finansieras av Naturvårdsverket och pågår 2013-2015. Läs artikeln

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Bjärstig, Therese

Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel

2016-01-12

Bjärstig, Therese

Skogens sociala värden och landsbygdsutveckling

2014-09-03

Eckerberg, Katarina

Samverkan i fjällen

2014-08-22

Sandström, Camilla

Hållbar landsbygdsutveckling - på vems villkor?

2013-11-04

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Bjärstig, Therese
Thellbro, Camilla
Stjernström, Olof; et al.

Between protocol and reality: Swedish municipal comprehensive planning
European Planning Studies, 26(1): 35-54

2018

-

Eckerberg, Katarina
Bjärstig, Therese
Miljand, Matilda; et al.

Tio års erfarenheter med LONA — lokala naturvårdssatsningen: Intresse, deltagande och lärande inom naturvård och friluftsliv

2017

-

Eckerberg, Katarina
Bjärstig, Therese

Learning through on-going evaluation of EIP-Agri in Sweden
Proceedings of the XXVII Congress. Uneven processes of Rural Change: On Diversity, Knowledge and Justice: 186-188

2017

-

Bjärstig, Therese
Camilla, Sandström

Public-private partnerships in a Swedish rural context: A policy tool for the authorities to achieve sustainable rural development?
Journal of Rural Studies, 49: 58-68

2017

Hämta

Widman, Ulrika
Bjärstig, Therese

Protecting forests’ social values through partnerships
Scandinavian Journal of Forest Research, 32(7): 633-644

2017

-