Studentinflytande

Allmänt

Vi uppmuntrar våra studenter att engagera sig och ge feedback till våra lärare närhelst behovet uppkommer. Vi eftersträvar en öppen kommunikation och traditionen på institutionen är att studenter möter öppna dörrar när de har tankar och idéer om kurser och om program.

Har du frågor kring studentinflytandet? Vänligen kontakta programvägledaren/studievägledaren eller studenter aktiva inom studentföreningarna. För länk till studentkår/-föreningar se höger meny.

Kursråd

Vid statsvetenskapliga institutionen tillämpar vi praxis med kursråd, som öppnar för påverkan på kursens utformning även under kursens gång.

Kursrådet består av ett möte mellan den momentansvarige läraren och studenterna. Målsättningen är att skapa ett forum för fördjupad dialog och diskussion kring den aktuella kursen, där både studenter och lärare kan kommentera den pågående verksamheten. Kursråden utgör en formativ del av utvärderingsprocessen och syftar till att ge studenterna inflytande under kursens gång.

Representanter i kursrådet väljs i början av kursen och möjlighet för feedback ges efter att ungefär halva kursen har gått.

Beskrivning av kursråd

Programråd

Ett programråd har ett övergripande ansvar för att bl.a. samordna och utveckla kurser inom programmet, utvärdera programmet, verka för arbetslivsanknytning, bedriva kvalitetsarbete och främja studentinflytande. Hur ofta programrådet träffas kan variera.

Programmet för internationell kris- och konflikthantering

Programrådets arbete leds av programansvarig vid statsvetenskapliga institutionen. Därutöver medverkar representanter från institutionen för geografi och ekonomisk historia, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, institutionen för klinisk mikrobiologi, institutionen för klinisk mikrobiologi, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap samt studenter från år 1-3. På varje möte finns en punkt med frågor aktualiserade av studenter. Mötena i programrådet uppgår till ca 4 per år.

Politices kandidatprogrammet

Programrådets arbete leds av programansvarig vid statsvetenskapliga institutionen. Därutöver medverkar representanter från Juridiska institutionen, Handelshögskolan (nationalekonomi och statistik), studentföreningen Nordpol samt studenter från år 1-3. På varje möte finns en punkt med frågor aktualiserade av studenter samt en informationspunkt från studentföreningen Nordpol. Mötena i programrådet uppgår till ca 4 per år. Programmet utvärderas årligen och inkluderar samtliga studenter på programmet.

Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande

Programmet leds av programansvarig vid statsvetenskapliga institutionen. Förutom kursutvärderingar och kursråden utvärderas programmet i sin helhet vid minst ett tillfälle under utbildningens gång.

Utbildningsutskott

Utbildningsutskottet leds av studierektor och består dessutom av tre representanter för lärarna och tre studeranderepresentanter. Av studeranderepresentanterna utses en av de studerande i statsvetenskap A, en av de studerande i statsvetenskap C och en av de studerande i freds- och konfliktstudier B. Studeranderepresentanterna väljs vid höstterminens början Vid vakanser utses ersättare av relevant studerandegrupp (under vårtermin dock av freds- och konfliktstudier C). Vid behov adjungeras ytterligare personer till utskottet.

Utbildningsutskottet ansvarar för beredning av utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå. Detta innefattar:

  • Kursplaner
  • Examinationsfrågor
  • Frågor som berör scheman och undervisningens uppläggning
  • Kursutvärderingar och uppföljning
  • Principer för tillgodoräknanden

Prefektens beslutsmöte

Institutionens beslutsorgan utgörs av prefektens beslutsmöte. Till beslutsmötet adjungeras representant för de studerande som utses av Umeå studentkår.


Studentkår/-förening

Allmänt om studentkår och studentföreningar

Umeå Studentkår
- Hemsida

NORDPOL
- Hemsida
- Facebook